Yrkande gällande KOMMUNSTYRELSEN 230426,                 Ekonomisk uppföljning för Kävlinge kommun.

Eftersom den ekonomiska situationen snabbt förändras yrkar Löddebygden på:
  • Att Kommundirektören tar fram och genomför en stresstest på den budget som håller på att tas fram som ska redovisa konsekvenserna om befolkningstillväxten fortsätter att vara i princip 0 procent under åren 2023 och 2024.

  • Att kopplat till utfallet av ovanstående genomföra en extra insatt budgetdialog som ska syfta till att diskutera troligheten i detta scenario och vilka åtgärder som kan vidtas och förberedas om scenariot infaller.

Allt i syfte att i så god tid som möjligt vara förbered för eventuella ändringar.

YRKANDET AVSLOGS!

Yrkande kopplat till KS 231009, punkt 19, Antagande av Finanspolicy

Löddebygden yrkar bifall till liggande förslag med följande ändringsyrkande:  Punkten 5 (sidan 6) yrkar vi på att den sista meningen utvecklas enligt följande: Därför ska finansiell leasing alltid utvärderas och principiellt beslutas av kommunstyrelsen. Undantag gäller hyra av inventarier som ligger inom ramen för verkställighet inom en verksamhets budgetansvar.

YRKANDET GICK IGENOM!

 Yrkande gällande KOMMUNSTYRELSEN 230426,                 Ekonomisk uppföljning för Kävlinge kommun.

Eftersom den ekonomiska situationen snabbt förändras yrkar Löddebygden på:
  • Att Kommundirektören tar fram och genomför en stresstest på den budget som håller på att tas fram som ska redovisa konsekvenserna om befolkningstillväxten fortsätter att vara i princip 0 procent under åren 2023 och 2024.

  • Att kopplat till utfallet av ovanstående genomföra en extra insatt budgetdialog som ska syfta till att diskutera troligheten i detta scenario och vilka åtgärder som kan vidtas och förberedas om scenariot infaller.

Allt i syfte att i så god tid som möjligt vara förbered för eventuella ändringar.

YRKANDET AVSLOGS!

 Yrkande gällande KOMMUNSTYRELSEN 230426,               Granskning av verksamheten i KKL Fastigheter AB.

Kopplat till den mycket ansträngda ekonomiska situationen som råder i KKL Fastigheter AB yrkar Löddebygden följande:

Att den skriftliga rapporteringen med vidtagna åtgärder som föreslås rapporteras till Holdingbolaget också rapporteras till Kommunstyrelsen, inte en eventuell sammanfattning från Holdingbolaget utan hela det underlag som KKL Fastigheter AB tar fram och lämnar in.

Att man ger i uppdrag till KKL Fastigheter AB att snarast ta fram och genomföra ett stresstest på ”worst-case” scenario kopplat till både den nuvarande upplåningen och den tillkommande upplåning som behövs under mandatperioden. I underlaget ska det framgå vilket eventuellt aktieägartillskott som behövs för att klara soliditetskravet samt vilken eventuell hyreshöjning som behövs för att klara både ränteinbetalningar och bibehålla planerat underhåll av fastighetsbeståndet.

YRKANDET AVSLOGS!

Yrkande kopplat till MARKÖVERLÅTELSEAVTALET för  Löddeköpinge 12:3 m.fl.

Löddebygden yrkar på återremiss av marköverlåtelseavtalet. Vi yrkar att nedanstående text skriven av det vinnande bidraget skrivs in under punkt 3.2 i marköverlåtelseavtalet för att säkerställa att Folkets hus används till de saker som avsågs i det vinnande bidraget.

MINORITETSÅTERREMISS!

Yrkande på återremiss av Detaljplaneförslaget för Löddeköpinge 97:1 m.fl.

Löddebygden yrkar på återremiss av ovanstående detaljplaneförslag med följande motiveringar:

  • Vi anser att dess placering på en sammanhängande jordbruksmark är onödig. På den aktuella placeringen finns ingen infrastruktur vilket måste byggas ut.

  • Likaså finns ingen kollektivtrafik. Vi tror dessutom att trafikströmningarna från Kävlinge till Center Syd kommer att gå genom detta område i väsentligt högre grad än vad Kommunen tycks tro.

  • Kombinationen av att inflyttningen till vår kommun 2022 var noll procent och att man i dokumenten tydligt påtalar att utbyggnaden av detta område kommer ta lång tid kommer detta att ge olägenheter för de boende i området under många år (byggtrafik, mm).

  • Dessutom är det väldigt troligt att man börjar med att färdigställa genomfartsvägen så trafiken kan börja där innan någon utbyggnad har skett. Slutresultatet kan bli att man fått en ny genomfartsväg i Löddeköpinge utan att det sker någon ny bebyggelse inom överskådlig tid kopplat till det rådande ekonomiska läget.

MINORITETSÅTERREMISS!

Yrkande gällande kommunstyrelsens förslag till KS beredning.

Löddebygden yrkar för att Löddebygdens partiföreträdare nomineras till en av platserna.

CENTERN OCH LIBERALERNA RÖSTADE PÅ VARANDRA SÅ VI FÖRLORADE.

KUTYMEN ÄR ATT MAN BARA RÖSTAR PÅ SIG SJÄLV, HADE ALLA HÅLLTS SIG TILL DETTA HADE DET BLIVIT LOTTNING, MEN DET VILLE INTE C OCH L RISKERA!

Yrkande gällande Detaljplan för Barsebäcks boställe.

Löddebygden yrkar avslag på denna detaljplan. Skälet är som följer:

I gällande detaljplan så har man utsett aktuell yta som ej byggbar mark (komplementbyggnader får uppföras). Man har även uttalat citat: ”Befintlig gårdsbebyggelse med kringytor konfirmeras i planen”. Det tolkar vi som att motivet för att bebygga den andra delen av planen är att denna delen är kvar utan någon ny bebyggelse.

Nu lyfter man ut denna del och gör en ny detaljplan för bara det området. Vi vill trycka på att det är fullt lagligt och tillåtet att göra så men det är lite i gränslandet av att luras. Man ändrar nu helt förutsättningarna. Den aktuella gårdssamlingen som har nämnts i flera planer som värd att bevara ska nu plötsligt rivas.

I planen lyfter man också fram att det ska finnas en park. Notera att denna ”park” också har funktionen att ta om hand dagvatten. Storleken är dessutom bara något större än en villa tomt i Sandskogen eller Hofterup.

YRKANDET AVSLOGS!

Yrkande I KF gällande Detaljplan för Barsebäcks boställe.

Löddebygden yrkar avslag på detta avtal. Skälet är som följer:

I avtalet så är det inskrivet att byggnaderna ska vara rivna inom två år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Är detta inte gjort så har kommunen rätt att göra det på Exploatörens bekostnad.

Men det är inte styrt i avtalet när den nya byggnationen ska påbörjas. Det står inte ens att någon ny byggnation behöver påbörjas.

Konsekvensen kan alltså bli att Barsebäcks Boställe rivs men ingen ny byggnation genomförs.

Detta scenario är inte osannolikt i det rådande ekonomiska läget. Om man nu tvunget vill bygga ut detta område borde avtalet vara utformat på ett sådant sätt så detta säkerställs.

För tanken är väl inte att Exploatören ska ”sitta” på marken hur länge som helst utan att bebygga den? Där enda konsekvensen av planen blir att Barsebäcks boställe rivs och är borta för alltid.

YRKANDET AVSLOGS!