Motion från Löddebygden om att utöka KS beredning till att omfatta alla sex partier som har ordinarie platser i Kommunstyrelsen

Alla partier med ordinarieplatser i KS utom vi ingår i beredningen. Det innebär att alla beslutsfattare utom vi får dragningar från tjänstepersoner och de styrande cirka 1,5 vecka innan vi får informationen. När vi får tillgång till handlingarna är det en vecka kvar till KS. På dessa sju dagar ska vi: • läsa igenom alla handlingar, • göra egna tolkningar kring innebörden, • ställa förståelsefrågor till Majoriteten eller Tjänstepersoner (vi får ingen dragning), • förankra ståndpunkter i den egna partigruppen, • lämna in förbättringsförslag kring hur saker är skrivet till Majoriteten och Tjänstepersoner, • samt skriva eventuella yrkande och sända till Majoriteten i god tid före mötet.

MOTIONEN AVSLOGS!

Nedan kan du läsa hela motionen och dess svar. 

Motion från Löddebygden om att tillåta Partiföreträdare ha en ersättare.

Som Partiföreträdare för ett parti som inte sitter i några presidier eller liknande är det ofta den enda representationen för partiet i strategiska beredningar, budgetdialoger, mm. Eftersom man i nuläget inte får delta med någon annan person än den utsedda partiföreträdaren är risken att man missar möten på grund av andra åtagande. Detta får till följd att man missar information och kan inte delta i diskussionerna. För att få mer redundans i systemet tror vi det skulle underlätta om varje parti hade en utsedd ersättare till sin partiföreträdare.

MOTIONEN AVSLOGS!

Nedan kan du läsa hela motionen och dess svar.

Motion från Löddebygden om att bevara Folkets Hus och folkets park i Löddeköpinge som just, Folkets Hus och folkets park.

Eftersom den planerade detaljplanen för detta område har avslagits i Mark- och miljödomstolen föreslår vi att man bevarar både Folkets Hus och området runt omkring som park.

MOTIONEN AVSLOGS!

Utveckla området kring Östra skolan i Löddeköpinge (fastighet Löddeköpinge 12:14) med fokus på bevarande och tillgänglighet för invånarna i och i kring Löddeköpinge.

Vi vill att: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och komma med förslag på bevarandeplan för Östra skolan i Löddeköpinge (båda fastigheterna och dess kringliggande utemiljö). Utgångspunkten och syftet skall vara att utveckla Östra skolan området med fokus på bevarande och tillgänglighet för invånarna i och kring Löddeköpinge. Det skall ske i samråd med boende i Löddeköpinge och den verksamhet som redan idag är verksam i Östra skolan (Skolmuseet och dess förening) plus andra lokala föreningar som skulle vilja bidra.

MOTIONEN besvarad!

Pausa rivningen av byggnaden som innehåller Tolvåkershallen och Tolvåkersbadet i minst 18 månader.

När det nya badhuset i Kävlinge tas i bruk är det tänkt att ovanstående byggnad ska rivas och utemiljön ska färdigställas.

Löddebygden föreslår att rivningen pausas i minst 18 månader. Under denna tid kan man fortsatt använda idrottshallen som är i ett bra skick och de utrymmen som används för olika aktiviteter. Hallen håller hög standard t ex är sporthallsgolvet av högsta klass, byggnaden har också minimala kapitalkostnader.

Att riva en fullt fungerande hall/byggnad är kapitalförstöring. Detta gör att man faktiskt tillför en fullstor träningshall till kommunen. Själva badhus-verksamheten pausas, dock behålls vatten i bassängerna och driften motioneras under tiden så att inget förstörs. 

Syftet är att skapa tid för att utreda hur man fortsatt kan använda byggnaden och inte behöva riva densamma. Som planen ser ut för Tolvåkersområdet är det inte tänkt att någon annan byggnad eller aktivitet ska placeras på platsen där byggnaden står så det krävs minimal omplanering för att möjliggöra detta.

MOTIONEN AVSLOGS!

Planera för bostäder på Löddeköpinge 23:13 och 23:3 i stället för Outletbyn, planera för en Outletby stationsnära i Kävlinge istället.

Löddebygden föreslår att man detaljplanerar för bostäder på Löddeköpinge 23:13 och 23:3 som i dag är dedikerad för Outletbyn. Vi anser att detta är en utmärkt plats att bebygga med bostäder istället för att utnyttja annan jordbruksmark runt Löddeköpinge.

Fördelarna med detta alternativ är många:

  • Finns kollektivtrafik i området. 

  • Finns redan skolor och förskolor nära.

  • Hela Tolvåkersområdet nära med allt vad det innebär.

  • Inte jordbruksmark på samma sätt som tas i anspråk.

  • Infrastruktur som vägar m.m. finns redan.

  • Området blir större vilket möjliggör en blandad bebyggelse t ex egnahemstomter, högre hus, marklägenhet/radhus.

MOTIONEN AVSLOGS!